Fotbollsplaner Evenemang Tider i ishallen
Regler för bokning samt användande av konstgräsplan
Glysisvallen
Hudiksvall
2008-01-25

Allmänt
Glysisvallen AB ombesörjer, förutom ishallen, A-gräsplan, friidrottsbana, liten grusplan, uteyta för skridsko, underhåll av kommunens ägda anläggningar (Överås-, Strandvallen-, Ullsäters gräsplaner, Björkbergs gräs och grusplaner). Bokning av träningar / tävlingar / matcher bokas hos Glysisvallen AB av ovan nämnda planer och omklrädningsrum.

Hyressättning görs av Glysisvallen för alla planer / omklädningsrum inom Glysisområdet resterande görs av kommunen.

Prioritering vid fördelning av tider
Vid prioritering gäller följande:

- Tävlings / träningsarrangemang (utgår från de föreningars tillhörighet i serienivå, SSF)
- Stora icke idrottsarrangemang före den normala verksamheten
- Ungdomsverksamhet
- Många utövare framför få

Så långt det är möjligt tillämpas följande prioriteringsordning;
1 Tävlingsarrangemang inom idrott serienivå
2 Stora icke idrottsarrangemang
3 Föreningsdriven verksamhet
4 Ungdomsverksamhet; övrig ej tävlingsinriktad föreningsverksamhet
5 Verksamhet med många utövare

OBS om prioriteringen kommer i konflikt med varandra gäller att stora arrangemang som ger PR och intäkter för Glysisvallen AB alltid går före den normala dagliga verksamheten.

Periodindelning av konstgräsplanen
Planen har delats in i 3 perioder under året med början;

P1 Vecka 1 - 18
P2 Vecka 19 - 43
P3 Vecka 44 - 52

Planen kan hyras i 3st olika delar; 1 / 1 plan, 1 / 2 plan eller 1 / 3 plan

Omklädningsrum bokas och debiteras (timme) separat vid varje tillfälle (ingår ej i planhyran)
Ring Glysisvallens reception för kostnad för respektive hyrd del, tel. 0650 - 970 30

Hyresgäster från andra kommuner eller klubbar
För hyresgäster från andra kommuner / klubbar debiteras dubbla taxan för respektive plan och omklädningsrum


Regler
1 Planer / omklädning får endast användas för de ändamål som överenskommits under hyrestiden

2 Hyresgästen är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som lämnats av ansvarig personal

3 Planer / omklädnadsdelar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och själv ta ansvaret för att plan / omklädnad lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser

4 Glysivallens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera planen / omklädnad och dess verksamhet

5 Vid skada plan / omklädnad eller annan del av uthyrd del av anläggningen skall anmälan göras till vaktmästare på Glysisvallen. Vid skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet kommer ersättning att utkrävas för reparation av skada

6 Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd plan / omklädnad debiteras hyresgästen den faktiska kostnaden för städning

7 Hyrd plan får inte överlåtas till annan utan godkännande av Glysisvallen AB

8 Det åligger hyresgästen att vid offentlig föreställning / match eller annan sammankomst själv inhämta erforderliga myndigheters tillstånd eller inge anmälan till berörd myndighet. Det ankommer vidare på hyresgästen att tillse att det på omklädnadsdelar / plan inte vistas fler personer än tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.
Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande "intern" ordning och vakthållning upprättas såväl inom som utomhus. Upplåtaren äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen inom anläggningen.

9 Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen

10 Servering av alkoholdrycker får ej förekomma inom lokal eller plan där verksamhet bedrivs. Undantag härifrån kan göras om tillståndsmyndighet med stöd av lagen om handel med drycker lämnats

11 Rökning i omklädnadsdel får ej förekomma

12 För nyckel eller låskort som kommit bort debiteras 2.000,- per nyckel eller låskort. Detta gäller när dessa kvitteras ut från Glysisvallen AB

13 Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan omklädnad / plan får tas i bruk. I förekommande fall äger Glysisvallen AB rätt att kräva förskottsbetalning för hyra av omklädnad / plan

14 Avbeställning av bokad omklädnad / plan ska ske senast 3 vardagar före uthyrningsdatum

15 Bokade tider som ej utnyttjas och som ej avbeställs inom föreskriven tid debiteras med full hyreskostnad

16 Vid utnyttjande av omklädnad / plan under tid som ej bokats debiteras full hyra

17 En av hyresgästen utsedd ansvarig ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden

18 Ansvarig ledare skall vara först i omklädning / planen och lämna den sist. Ansvarig ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut ansvara att material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats, stängda dörrar, fönster, vattenkranar samt att grovstädning utförs i omklädningsrum

19 Hyresavtalet kan upphöra att gälla omedelbart vid väsentligt avtalsbrott eller om hyresgästens verksamhet bryter mot gällande lagstiftning

20 Vid strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, debiteras ingen hyra

21 För att minska allergiframkallande ämnen bör inga pälsbärande, levande djur förekomma inom omklädnad / plan på anläggningen. Av samma anledning bör hyresgästen undvika att använda parfymer, sprayer och dofter

Att beakta som brukare av konstgräsplanen;
Ej använda nersmutsade skor
Ej använda skruvdobb
Ej slänga snus
Ej slänga tuggummi / godis
Hundar och katter får ej beträda planen
Inga fordon får beträda planen gäller även moped, motorcykel eller liknande

Reklammaterial
Ingen reklam får monteras på nätstängsel

Speciella arrangemang

För speciella arrangemang träffas särskilda överenskommelser för varje enskilt tillfälle

Avbokning
Bokade tider som ej utnyttjas debiteras dubbel hyra. Avbeställning av bokad omklädnad / plan skall ske tre vardagar före angivet uthyrningsdatum. Sker avbeställning senare debiteras ordinarie taxa.

Mervärdesskatt (moms)
I de fall att moms skall tillkomma anges detta separat

Glysisvallen AB
2008-01-25

Glysisvallen AB

Promenaden, 824 33 Hudiksvall
  • Org.nr. 556315-5125
  • Växeltfn 0650-970 30
  • Mobiltfn 070-631 43 75
  • Fax 0650-99425
  • info@glysisvallen.se
Drift & Produktion - Atellus AB